Ключові рішення ЄСПЛ та Верховного Суду у справах про захист ділової репутації

Ділова репутація політичної особи часто є предметом обговорень у суспільстві і так само нерідко стає підставою позову. Для юриста важливо слідкувати за тенденціями судової практики аби з максимальною точністю прогнозувати хід своїх справ.
Відтак, при супроводі справ, пов’язаних із захистом ділової репутації важливо звертати увагу як на національну судову практику, так і на ключові рішення ЄСПЛ, що може стати відправною точкою успішного рішення у справі.
У справах такої категорії варто звертати увагу на наступні міжнародно-правові норми та рішення ЄСПЛ.
Відповідно до статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання держави і незалежно від кордонів. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками і відповідальністю, може бути предметом таких формальностей, умов, обмежень або санкцій, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського спокою, для охорони порядку або запобігання злочинам, для охорони здоров’я або моралі, для захисту репутації або прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду.
Якщо позивач є публічною особою, то суд, розглядаючи і вирішуючи справу про захист його гідності, честі чи ділової репутації, повинен ураховувати положення Декларації про свободу політичних дебатів у засобах масової інформації, схваленої 12 лютого 2004 року на 872-му засіданні Комітету Міністрів Ради Європи, а також рекомендації, що містяться у Резолюції № 1165 (1998) Парламентської Асамблеї Ради Європи про право на недоторканність особистого життя.
У Резолюції, в свою чергу, зазначається, що публічними фігурами є особи, які обіймають державні посади і (або) користуються державними ресурсами, а також усі ті, хто відіграє певну роль у суспільному житті (у галузі політики, економіки, мистецтва, соціальній сфері, спорті чи в будь-якій іншій галузі).
У рішенні «Лінгенс проти Австрії» від 08 липня 1986 року ЄСПЛ наголошує, що пункт 2 статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод дає можливість захищати репутацію інших осіб, тобто всіх людей, і цей захист поширюється і на політиків також, навіть коли вони не виступають як приватні особи; але в цьому разі вимоги такого захисту мають розглядатися у зв’язку з інтересами відкритого обговорення політичних питань.
У рішенні від 07 лютого 2012 року «Аксель Спрінгер проти Німеччини» ЄСПЛ вказав, що приватна особа, невідома для громадськості, може вимагати особливого захисту свого права на приватне життя, в той час як публічних осіб така норма не стосується.
Також, у справах «Лінгенс проти Австрії» (1986 року); «Обершлік проти Австрії» (1991 року), у яких йшлось про публічну критику політиків, ЄСПЛ дійшов висновку, що публічні діячі повинні бути відкритими для критики з боку своїх опонентів.
Якщо звернутися до вітчизняної судової практики, нещодавно у своїй постанові у справі №757/47672/18 ВС зробив декілька важливих висновків для правозастосування у сфері захисту ділової репутації. Відтак, за практикою ВС:
– під поширенням інформації слід розуміти: опублікування її у пресі, передання по радіо, телебаченню чи з використанням інших засобів масової інформації; поширення в мережі Інтернет чи з використанням інших засобів телекомунікаційного зв’язку; викладення в характеристиках, заявах, листах, адресованих іншим особам; повідомлення в публічних виступах, в електронних мережах, а також в іншій формі хоча б одній особі.
– під поняттям честі слід розуміти особисте немайнове благо, що є позитивною соціальною оцінкою особи в очах оточуючих, яка ґрунтується на відповідності поведінки до загальноприйнятих уявлень про добро і зло та усвідомлення особою цієї оцінки.
– під поняттям гідності слід розуміти чинник моральної свідомості, який, водночас, відображає моральне ставлення індивіда до самого себе та суспільства до нього.
– діловою репутацією є усталена оцінка фізичної особи, що ґрунтується на наявній інформації про її позитивні та негативні суспільно значимі діяння у певній сфері, що відома оточуючим.
– недостовірною вважається інформація, яка не відповідає дійсності або викладена неправдиво, тобто містить відомості про події та явища, яких не існувало взагалі або які існували, але відомості про них не відповідають дійсності (неповні або перекручені).
Такі висновки важливі в першу чергу тим, що такі поняття є оціночними і тлумачаться судами перших інстанцій на власний розсуд, виходячи зі свого життєвого досвіду.
Відтак, на сьогодні існує практика ЄСПЛ та, що не менш важливо, Верховного Суду, яка може слугувати підгрунтям позовних заяв щодо захисту ділової репутації та лягти в основу позитивного судового рішення.

Leave a Comment